Zelfmanagement

Tekst groter

Zelfmanagement

Het bouwen van een evenwichtig persoonlijk leven vraagt om zelfmanagement. Onder zelfmanagement valt alles wat een individu doet teneinde haar of zijn (on-)bewuste doelen na te kunnen streven.

Onder zelfmanagement valt alles wat een individu doet teneinde haar of zijn (on-)bewuste doelen na te kunnen streven. Activiteiten als aandacht vragen, problemen oplossen, tijdbeheren, waarnemen, reflecteren en leren, behoren bij zelfmanagement. Voor zelfmanagement zijn zelfinzicht of -kennis, mensenkennis en creativiteit onontbeerlijk. Het bouwen van een evenwichtig persoonlijk leven vraagt om zelfmanagement.

Zelfmanagementactiviteiten

Zelfmanagement of het organiseren van je eigen leven, is,  in de ogen van sommige deskundigen, een dure plicht van iedereen. Anderen zijn van mening dat zelfmanagement maar in beperkte mate mogelijk is. De basisaannames waarom het dan gaat zijn dat iemands leven wordt bepaald door de:

natuur (je genen bijvoorbeeld)
cultuur (je opvoeding bijvoorbeeld)

Maar allen zijn het er over eens dat zelfmanagement, voor zover dat mogelijk is, bestaat uit een aantal activiteiten, zoals:

het vragen om aandacht; je laten zien, laten zien waar je voor staat, presentie, aanwezigheid en uitstraling zijn daarbij nodig
het oplossen van zich voordoende problemen zodat zij geen belemmering meer vormen voor het nastreven van de eigen doelen. Voor deze activiteit zal vaak creativiteit nodig zijn
het beheren: plannen en bewaken van de eigen tijd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verdeling van tijd tussen privé- en andere werkzaamheden. Maar ook om het prioriteren en in de kalendertijd plaatsen van de eigen activiteiten
het leren, jezelf ontwikkelen of ontplooien.

Middelen voor zelfmanagement

Om jezelf te kunnen managen is op de eerste plaats nodig dat je jezelf wil managen. De mensen die zeer zouden profiteren van een cursus timemanagement, gaan er terecht niet naartoe. Bij hen ontbreekt immers de wil om hun eigen tijd te managen. Een ander ‘middel’ voor zelfmanagement is de al eerder genoemde creativiteit. Weer andere middelen zijn:

zelfkennis en -inzicht
het vermogen om zo onbevooroordeeld mogelijk waar te nemen
de kunde om te reflecteren
de competentie om effectief met weerstanden bij jezelf en bij anderen om te gaan

Bron: Bekman, A., Zelfmanagement in een druk bestaan, Van Gorcum, 1999. Hoogendijk, A., Loopbaanzelfsturing, Contact, 2000. Broekhuis, M., Timemanagement, Kluwer, 2001

Hoofdstuk inhoudsopgave