Twynstra Gudde Kennisbank

 • Communiceren

  Communiceren

  Om in contact te komen en blijven met andere mensen is een aantal communicatieve vaardigheden onmisbaar. Uitgangspunt hierbij is dat 'je niet-niet' kunt communiceren. Je communiceert altijd iets! Professioneel communiceren is het in staat zijn om in wisselende situaties je bedoelingen aan anderen duidelijk te maken.
 • Leren en ontwikkelen

  Leren en ontwikkelen

  Zo gewoon als ‘leren’ is, zo moeilijk blijkt het praten erover. Het woord heeft veel verschillende nuances en betekenissen. Wij gebruiken het als aanduiding voor wat in een opleiding gebeurt, tijdens het werk of op andere momenten van je leven; voor individuele of juist gemeenschappe-lijke activiteiten; voor wat intuïtief gebeurt of juist doelgericht.
 • Samenwerken

  Samenwerken

  Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doen aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.
 • Organiseren

  Organiseren

  In elke organisatie zijn drie processen nodig: doelen stellen, organiseren en realiseren. Deze processen vormen een continu cyclisch proces. Bovendien zijn ze op alle niveaus binnen de organisatie te onderkennen. Het DOR-model helpt bij het inrichten en beschrijven van organisaties.
 • Projectmanagement

  Projectmanagement

  Werk kan op veel manieren worden aangepakt. Uiterste vormen zijn improviseren en routinematig werken. Tussenvorm is projectmatig werken (en programmamanagement). Afhankelijk van de helderheid over onder meer het doel, het op te leveren product, het opdrachtgeverschap en de omgeving waarin de opgave zich afspeelt, kan gekozen worden voor de juiste aanpak.
 • Veranderen

  Veranderen

  Het woord ‘verandering’ wordt veel en in verschillende betekenissen gebruikt. In grote lijnen kent het begrip veranderen twee betekenissen: de inhoudelijke uitkomst van een verandering en het proces van verandering.
 • Programmamanagement

  Programmamanagement

  Een programma is een tijdelijke verzameling van inspanningen, die gericht is op het nastreven van unieke en samenhangende doelen. Steeds meer organisaties werken met programma’s, omdat het betere mogelijkheden biedt om doelgericht samen te werken aan belangrijke, strategische opgaven.
 • Risicomanagement

  Risicomanagement

  Onder risico verstaan we een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die negatieve gevolgen kan hebben. Oftewel: Risico = kans x gevolg.

Herkent u deze vragen?

Twynstra Gudde weblogs
Bezoek ook de weblog van Rudy Kor.